نیروی کار فدرال

برای انتخاب نیروی کار ماهر برای خارج از استان کبک ،شرایطی مانند سطح تحصیلات، سابقه ی کاری،میزان شناخت شما از زبان انگلیسی و فرانسوی در نظر گرفته شده است . بدیهی است این شرایط برای تضمین آینده ی موفق شما در کانادا اعمال شده است.

بر مبنای اطلاعات سایت مهاجرت و شهروندی کانادا (CIC) منظور از نیروی کار فدرال،درخواست برای زندگی و اقامت دائم در تمام ایالت های کانادا به استثنای استان کبک در قالب برنامه ی نیروی کار فدرال است .