برنامه های مهاجرتی استانی کانادا (PCP):
 
اگر پیشنهاد شغلی از طرف یک کارفرمای کانادایی دارید ،این فرصت را خواهید داشت که در برنامه ی مهاجرتی استان های کانادا (PCP) پذیرفته شده و در استان محل قرار گرفتن شرکت کارفرمایتان ساکن شوید.
این برنامه به دو بخش نیروی کار ماهر و حرفه ای و نیروی کار متخصص تقسیم می شود.
با کسب اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه ها،می توانید در خصوص امکان پذیرش اطمینان بیشتری را کسب نمایید
:می توانید از طریق استان های زیر برای برنامه ی نیروی کار ماهر و حرفه ای استانی اقدام کنید
     PCP Alberta
     PCP Colombie-Britannique
     PCP Manitoba
     PCP Nouveau-Brunswick
     PCP Terre-Neuve et Labrador
     PCP Nouvelle-Écosse
     PCP Ontario
     PCP Île-du-Prince-Édouard
     PCP Saskatchewan
     PCP Yukon
:می توانید از طریق استان های زیر برای برنامه ی نیروی کار متخصص استانی اقدام کنید

     PCP Alberta
     PCP Colombie-Britannique
     PCP Saskatchewan
     PCP Yukon