اخذ ویزا و اقامت اعضای خانواده
 
آیا می دانید که بر طبق قوانین مهاجرت و حمایت از پناهندگان کانادا (LIPR) و قوانین مهاجرت کبک،امکان اخذ اقامت دائم برای دیگر اعضای خانواده شما نیز وجود دارد؟
در سال 2012 صدور سوپر ویزا برای والدین ، پدر بزرگ و مادربزرگ به رقم قابل توجهی رسید . همچنین اخذ ویزا و اقامت برای والدین ،فرزندان تحت تکفل و همسر شاهد موفقیت بزرگی بود.شما می توانید پیشبرد این قبیل پرونده ها را به ما سپرده و خودتان روی پروژه ها و فعالیت های حرفه ای تان تمرکز کنید